2022 METŲ UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams planuoti savo karjerą, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principą.
 
Uždaviniai: 

  1. Teikti informaciją apie profesijas ir darbo rinką bei jos prognozes.
  2. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).
  3. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes.
  4. Užtikrinti, kad mokiniams būtų lengvai prieinama informacija profesinio informavimo, konsultavimo klausimais. 
  5. Atlikti tyrimus, parodančius, kaip mokiniai renkasi profesijas, kokie jų poreikiai ir gebėjimai. 

Mokykloje: 

  • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
  • padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;
  • konsultuojama profesinės karjeros ugdymo klausimais; 
  • atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą

Ugdymo karjerai komanda:
 
 Asta Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
 Loreta Butkienė, mokytoja

Ugdymo karjerai klausimais konsultacijos vyksta kiekvieną trečiadienį 14 – 15 val.

Eil. nr. Veiklos sritis Veiklos turinys Data
1. Ugdymo karjerai veiklos planavimas. Ugdymo karjerai veiklos funkcijų numatymas. Ugdymo karjerai veiklos pagrindinių krypčių ir uždavinių apibrėžimas. Sausio mėn.
2. Testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą. Pokalbiai skirtingo amžiaus mokinių grupėse. Koks aš esu? Ko aš noriu? Ką aš galiu? Kuo aš stiprus? Kas yra karjeros planavimas? Pokalbiai klasių valandėlių metu: „Ko reikia, kad pasiekčiau tikslą?“, „Kodėl planuoti karjerą yra svarbu ir būtina?“, „Mano mokymosi rezultatai ir ateities profesijos“, „Mano psichologinis portretas“. Nuolat
Supažindinimas su informacine sistema „AIKOS“. Per mokslo metus
Renginiai pradinių klasių mokiniams ugdymo karjerai temomis (edukaciniai filmukai, pokalbiai apie profesijas, piešinių parodos „Mano tėvų profesija. Kokia bus mano?“, „Man įdomios profesijos“ir kt.)
Vyresniųjų klasių mokinių įtraukimas į ugdymo karjeros užsiėmimus (filmų žiūrėjimas ir jų aptarimas, testai savęs pažinimo, profesijos pasirinkimo temomis) Per mokslo metus
3. Organizacinis darbas. Išvykų organizavimas į įmones, įstaigas bei kitas darbo vietas. Išvyka į Šilutės profesinio mokymo centrą. I ketv.
Dalyvavimas Klaipėdos technologijų mokymo centro Profesijų dienoje. II ketv.
Išvykos į UAB Šilutės baldai ir AB Šilutės Rambynas IV ketv.
Išvyka į Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų pasienio užkardą IV ketv.
Praktinių studijų diena mokykloje – Profesijų diena IV ketv.
4. Informacijos kaupimas, sisteminimas, atnaujinimas ir perteikimas. Ugdymo karjerai kabinete turtinimas informacine bei metodine medžiaga.
 Kompiuterių klasės panaudojimas karjeros ugdymui skirtuose užsiėmimuose.
Nuolat
5. Ryšių su socialiniais partneriais plėtra. Naujų socialinių partnerių paieška, užmezgant ryšius su mokymo įstaigomis, gamybinėmis organizacijomis, verslininkais. Per mokslo metus
6. Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių saviugdai naudinga veikla. Mokinių skatinimas dalyvauti ir dalyvavimas šalyje organizuojamų neakivaizdinių mokyklų, klubų veikloje. Mokinių skatinimas dalyvauti ir dalyvavimas nacionaliniuose konkursuose, parodose ir kt. Per mokslo metus
7. Kvalifikacijos kėlimas. Mokytojų ir mokinių dalyvavimas seminaruose, konferencijose. Metodinės medžiagos kaupimas, analizė, perteikimas bei pritaikymas. Per mokslo metus

Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-17