Mokyklos istorija

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla įkurta 1982 m. Anksčiau vietiniai mokiniai mokėsi Žemaitkiemio aštuonmetėje mokykloje, baigę ją vidurines lankydavo Šilutėje arba Stoniškiuose. Naujoji Usėnų vidurinė mokykla buvo 17-oji vidurinė mokykla Šilutės rajone. Mokyklai vadovauti pradeda Sofija Bagvilienė. Kolektyvas pasipildo naujais, ką tik aukštąsias pedagogines mokyklas baigusiais specialistais. Pirmuosius mokslo metus baigė 410 mokinių, iš jų tik 16 abiturientų.

2001 m. Šilutės rajono Tarybos sprendimu, vykdant mokyklų tinklo optimizavimą, mokykla buvo reorganizuota į pagrindinę mokyklą.

Per 20 mokyklos gyvavimo metų išleista 18 abiturientų laidų, brandos atestatus gavo 263 vaikinai ir merginos. Už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį 6 iš jų apdovanoti sidabro medaliais: V.Jakštaitė, D. Jončaitė, N. Bagvilaitė, I. Mejerytė, J. Bagvilaitė ir R. Kliaštornaitė. Atestatas su pagyrimu įteiktas ir XIV laidos abiturientui L. Jovaišai.

Mokykloje visada buvo propaguojama sveika gyvensena, sportas, šokis ir raiškus žodis. 1987 ir 1989 m. mokyklos tautinių šokių kolektyvai dalyvauja respublikinėse dainų šventėse (vadovės L. Jasevičienė ir D. Paškauskienė). Mokyklos dramos būrelis po zoninės apžiūros buvo pakviestas į televiziją (vadovė J. Daugalienė). Labai aktyviai veikė dziudo imtynių būrelis. 4 moksleiviai įvykdė kandidato į sporto meistrus normatyvus (vadovas V. Paškauskas).

2007 m. mokykloje pakeisti langai, atlikta fasado renovacija, suremontuota mokyklos sporto salė.

2007 m. spalio mėn. mokykla minėjo 25-ąjį jubiliejų. Į pagražėjusią mokyklą rinkosi visų 18 laidų abiturientai bei šešios pagrindinės mokyklos laidos. Per 25-erius Usėnų vidurinės/pagrindinės mokyklos metus yra dirbę net 112 mokytojų. Pirmaisiais metais darbą pradėjo 27 mokytojai, 25-ąjį jubiliejų mokykloje pasitiko tik 23 pedagogai.

Nuo 2008 m. spalio mėn. mokyklos direktoriaus pareigas eina Liucija Jasevičienė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Asta Arnašienė (nuo 2001 m.).

2010 m. į mokyklą buvo įkeltas Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialas.

2012 m. spalio mėnesį vyko mokyklos 30-ojo jubiliejaus renginiai.

2012-2014 metais mokykla vykdė tarptautinį COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektą „Peace: common language of Europe“. Partneriai – Turkija (Siirt), Lenkija (Grudzadz), Italija (Teano), Italija (Caserta). Mokykla įvykdė 38 mobilumus, įgijo tarpkultūrinio bendradarbiavimo patirties, užsimezgė draugystė tarp mokinių ir mokytojų.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mokyklos patalpose pradėjo veikti visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupė, kurią lanko 20 vaikų (3-5 m. amžiaus).

Nuo 2016-01-01 pagalbos mokiniui specialistų komandą papildė specialioji pedagogė Vida Škimelienė (0,5 et.).

2017 m. 8 kl. mokinė Laineda Kilinskaitė respublikiniame etnokultūros konkurse Sidabro vainikėlis tapo diplomante. Mokinę paruošė mokytoja Jolanta Alsytė.

2018 m. balandžio mėn. mokykloje vyko išorinis vertinimas, kurį vykdė Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

2018-2021 m. mokykla dalyvavo ERASMUS+ programoje, vykdė projektą, finansuotą  Europos struktūrinių fondų lėšomis „Discovering European heritage through cultural routes“ („Atrasti Europos paveldą, remiantis kultūrinėmis ištakomis“). Projektą vykdėme su mokyklomis-partnerėmis iš Italijos, Prancūzijos, Ispanijos, Rumunijos ir Slovakijos. Dėl pandemijos dalis projekto vykdyta nuotoliniu būdu.

2019-2021 m. mokykla kaip stiprią geros mokyklos požymių raišką turinti mokykla vykdė Kokybės krepšelio projektą, finansuotą Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus. Projekto veiklos mūsų mokykloje buvo orientuotos į ugdymo(si) įvairovę.

Nuo 2022-02-01 mokykla turi psichologą (0,5 et.). Psichologo asistente dirba Aušra Juščienė.

2023 m pradžioje mokykla minėjo 40-ąjį savo gyvavimo jubiliejų. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. šiai progai buvo skirtos įvairios mokyklos bendruomenės veiklos, o 2022-02-10 vyko baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo čia dirbę mokytojai ir buvę mokiniai bei savivaldybės ir švietimo bendruomenės atstovai.

Nuo 2023-09-01 mokinių pavėžėjimui mokykla gavo naują mokyklinį autobusą Iveco Daily.

2023 m. parengtas ir ES finansuotas tarptautinis ERASMUS+ programos projektas „Kartu galime daugiau“ (dotacijos sutarties Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000144979).

Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-12