Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo.

Mokyklos tipas – pagrindinė bendrojo lavinimo mokykla, kodas 3123.
Mokymo forma – dieninė.
Mokyklos veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas ir pagrindinis ugdymas bei neformalusis ugdymas.

Mokykla išduoda: Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus – baigusiems pagrindinio ugdymo programą; Pradinio išsilavinimo pažymėjimus – baigusiems pradinio ugdymo programą; Mokymosi pasiekimų pažymėjimus; Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus.

Mokykloje vykdomas ikimokyklinis ugdymas.
Nuo 2015-09-01 mokykloje įsteigta ikimokyklinio ugdymo grupė. Ją lanko 17 trejų – penkerių metų amžiaus vaikų. Grupės mokytojos Beata Gorodeckienė ir Ramutė Mikelkevičienė. 

Mokykloje vykdomas priešmokyklinis ugdymas.
Į mišrią priešmokyklinio ugdymo grupę priimami visi vaikai iš mokyklai priskirtos teritorijos, kuriems kalendoriniais metais sukanka 5-6-eri metai. Šią grupę gali lankyti ir vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Grupės mokytoja Loreta Burnickaitė. 

Mokykloje dirba socialinis pedagogas.
Socialinė pedagogė – Ina Stankevičiūtė. Pagrindiniai jos veiklos tikslai ir uždaviniai yra: padėti mokiniams adaptuotis mokykloje, šalinti smurto, patyčių apraiškas, organizuoti ir vykdyti žalingų įpročių prevenciją, kontroliuoti mokinių lankomumą, bendradarbiauti su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais, sprendžiant įvairias mokinių ugdymo problemas ir kt. 

Mokykloje paslaugas teikia specialusis pedagogas ir logopedas.
Specialioji pedagogė Vida Škimelienė teikia specialiąją pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų, padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdama į kiekvieno mokinio/vaiko gebėjimus, galias ir mokymosi ypatumus.
Logopedė Vida Škimelienė teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Mokykloje dirba psichologo asistentas.

Nuo 2022 m. vasario 1 d. mokykloje dirba psichologo asistentė Aušra Juščienė. Ji konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus/globėjus, bendradarbiauja su mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, rengia rekomendacijas, inicijuoja ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, šviečia mokyklos bendruomenę. 


Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija.
Šios komisijos tikslas – padėti adaptuotis mokykloje ir įgyti pagrindinį išsilavinimą specialiųjų poreikių mokiniams. Komisija teikia kvalifikuotą pedagoginę, socialinę pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, besimokantiems visiškos integracijos būdu. Komisija bendradarbiauja su Šilutės ŠPT.

Mokykloje dirba visuomenės sveikatos specialistas.

Mokykloje įrengtas visuomenės sveikatos priežiūros kabinetas. Visuomenės sveikatos specialistė Žaneta Kudrešova skaito paskaitas mokiniams įvairiomis temomis apie sveiką gyvenimo būdą, kalbasi apie asmeninės higienos svarbą kasdieniniame gyvenime, padeda pasirengti konkursams, konsultuoja įvairiais sveikatos ir sveikatinimo klausimais.

Mokinių pavėžėjimas.
Mokykla turi mokyklinį autobusą Iveco Daily 50C18. Juo kasdien į mokyklą ir iš jos pavėžėjami mokiniai, kurie gyvena toliau negu 3 km nuo mokyklos. Juo mokiniai vežami į įvairius konkursus, olimpiadas, sportines varžybas, pažintines ekskursijas ir kt. 

Mokinių maitinimas.
Mokiniai turi galimybę mokykloje pavalgyti pietus. Nemokamą maitinimą gauna apie 50 mokinių. Mokinius maitina UAB „AGSIRA“.
Valgiaraščiai:

  15 dienų valgiaraštis 4-6 m. (1,0 MB)

  15 dienų valgiaraštis 6-10 m. (440,9 KB)

  15 dienų valgiaraštis 11 m. ir vyresni (484,7 KB)

Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-12