MOKYTOJAI MOKĖSI

Rengdamasis įtraukiajam ugdymui mokyklos pedagogų kolektyvas (visų dalykų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai) gegužės 9 d. dalyvavo mokymuose-metodinėje dienoje „Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas įtraukiojo ugdymo kontekste“. Lankėsi Klaipėdos Medeinės mokykloje, kuri yra regiono konsultacinis centras įtraukiojo ugdymo klausimais.

Šios mokyklos specialistai, turintys didelį įdirbį, pasidalijo savo žiniomis ir patirtimi, davė praktinių patarimų, supažindino su mokymo metodais ir priemonėmis, kuriuos tikslinga naudoti kasdieniniame darbe su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.